• Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc!

  • Usługi księgowe dla Firm!

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z powyższym informujemy Państwa o przetwarzaniu Waszych danych osobowych, oraz zasadach, na jakich się ono odbywa.

1. Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka:

Przedsiębiorstwo Usługowe Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. Seba. (dalej: SEBA)
z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-896
przy ulicy Ogrodowej 28/30

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII  Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000184618, NIP 522-000-35-98, REGON 002006320

2. Kontakt z Administratorem Danych

Kontakt z SEBA realizowany jest przez adres: biuro@biuroseba.home.pl oraz tel: +48 22 622 10 92

Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych realizowany jest poprzez adres:  prywatnosc@seba.home.pl
Kontakt możliwy jest także przy pomocy poczty konwencjonalnej na adres siedziby SEBA

3. Informacje o danych osobowych i celach ich przetwarzania:

SEBA przetwarza Państwa dane osobowe zwykłe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail. Ponadto przetwarzane mogą być również dodatkowe informacje otrzymane od Państwa, np. o Państwa zatrudnieniu (tzn. nazwie firmy, w której Państwo są zatrudnieni, kontaktowym numerze telefonicznym itd). W przypadku klientów, SEB przetwarza ponadto dane osobowe niezbędne do realizacji zawartych z nimi kontrakt ów.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a.cel marketingowy- na podstawie Państwa zgody (art.6.ust.1 lit.a RODO), która może być w każdej chwili wycofana,

b.nawiązanie lub utrzymywanie z Państwem relacji biznesowych, w tym zawarcie i wykonanie umowy (kontraktu) (art.6 ust.1 lit.b RODO),

c.oferowanie naszych produktów i usług, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art.6 ust. 1 lit. f RODO)

d. działalność obsługowo-wsparciowa klienta kontraktowego, rozumiana jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art.6 ust. 1 lit. f RODO)
e. przeprowadzania analiz w zakresie rynkowych trendów (na potrzeby wewnętrzne) w celu lepszego doboru usług do potrzeb klienta, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art.6 ust. 1 lit f RODO)

f. archiwizacja będąca realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art.6 ust.1 lit f. RODO)

g.weryfikacja wiarygodności płatniczej, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art.6 ust 1 lit f RODO)

h.prowadzenie windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art.6 ust 1 lit f RODO)

f.ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art.6 ust 1 lit f RODO)

4. Profilowanie

Państwa dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie, przy czym dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

5. Przekazywanie danych osobowych

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi współpracującemu z SEBA w celu realizacji kontraktu biznesowego. SEBA zgodnie z RODO zawiera z podmiotem współpracującym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

SEBA gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane innym niż w/w. podmiotom, chyba, że:
a. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa
b. wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

SEBA dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

6. Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez SEBA będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a.posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b.zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących SEBA,
c.wypełnienia obowiązku prawnego SEBA (wynikającego m.in. z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
d.dane osobowe, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes SEBA, będą przetwarzane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,
e.dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7. Uprawnienia podmiotu danych w zakresie danych osobowych

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych a SEBA jako Administrator odpowiada za realizację tych praw. Poniżej podajemy informacje o prawach osób fizycznych oraz sposobie ich realizacji:

a.prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b.prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
c.prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
d.prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e.prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
f.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
g.prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
h.prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),

Prawa wymienione w pkt a-f i pkt h powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres prywatnosc@seba.home.pl lub poprzez kontakt z SEBA (adres w punkcie 1)

8. Podawanie danych osobowych przez podmiot danych

Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

9. Strona internetowa http://sebapodatki.pl

Strona internetowa http://sebapodatki.pl ogranicza zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do niezbędnego minimum związanego ze świadczeniem usług. W logach serwerów gromadzimy informacje pozwalające na wydobycie adresów IP. Adresy IP wykorzystujemy podczas analizy funkcjonowania serwerów, prób naruszeń bezpieczeństwa itp, a także w celach związanych z analizą ruchu (informacje o regionach oraz operatorach, z których następują połączenia).

W świetle art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numerów IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postepowań.

10. Pliki Cookies

Cookie (ciasteczka) to bardzo małe pliki, które strona WWW zapisuje w schowku Państwa przeglądarki, na Waszym komputerze. Dzięki takim plikom można zapamiętać Państwa indywidualne ustawienia, takie jak rozdzielczość ekranu, kolor szaty graficznej jaki sobie wybrałeś, preferencje systemowe itp. Informacje zapisywane przez stronę http://sebapodatki.pl do plików cookie nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
Każdy może zrezygnować z zapisywania plików cookie w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z portalu. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookie.

Więcej informacji o technologii cookie na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

11. Zabezpieczenia

SEBA stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze SEBA dostęp do danych osobowych użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez SEBA. SEBA regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności.

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.